තිරිඟු වැවිලිකරු

  • Wheat Planter

    තිරිඟු වැවිලිකරු

    නිෂ්පාදන විස්තර ධාන්ය වැවිලිකරුවෙකු තිරිඟු වපුරයි. ඔබට පේළි 9 සිට 24 දක්වා තෝරා ගත හැකිය. නිෂ්පාදිතය රාමුවක්, බීජ පොහොර පෙට්ටියක්, බීජ මීටරයක්, පොහොර විසර්ජන නළයක්, අගලක් විවෘත කරන්නෙකු සහ ඇඹරුම් රෝදයකින් සමන්විත වේ. කැණීම්, පොහොර යෙදීම, බීජ හා මට්ටම් කිරීමේ මෙහෙයුම් එකවර කළ හැකිය. යන්ත්රය සකස් කිරීමට පහසුය, ශක්තිමත් වන අතර විවිධ හේතුන් මත බීජ වැපිරීමට භාවිතා කළ හැකිය. නගුලේ ඉඟිය හෝ තැටිය සකස් කිරීමෙන් බීජ එකවරම ප්‍රරෝහණය සහතික කරයි. එම ...