සබ්සොයිලර්

  • Agricultural Subsoiler Soil Loosening Machine

    කෘෂිකාර්මික උපසිරැසි පාංශු ලිහිල් කිරීමේ යන්ත්‍රය

    නිෂ්පාදන විස්තර 3S ශ්‍රේණියේ උපසිරැසි ප්‍රධාන වශයෙන් අර්තාපල්, බෝංචි, කපු යන ක්ෂේත්‍රවල ගිලී යාම සඳහා සුදුසු වන අතර මතුපිට hard න පස බිඳ දැමිය හැකිය, පස ලිහිල් කළ හැකිය. වෙනස් කළ හැකි ගැඹුර, පුළුල් පරාසයක යෙදීම, පහසු අත්හිටුවීම සහ යනාදිය එහි වාසි ඇත. සබ්සොයිලිං යනු එක්තරා ආකාරයක පස බුරුල් කිරීමේ තාක්‍ෂණයකි. එය නව පස බුරුල් කිරීමේ ක්‍රමයක් වන අතර එය සවල, බිත්ති රහිත නගුල හෝ චිසල් නගුල ටී ...