රොටරි ටිලර්

  • Agriculture Rotary Tillers

    කෘෂිකාර්මික රොටරි ටිලර්

    නිෂ්පාදන විස්තරය වැඩකරන කොටස් ලෙස භ්‍රමණය වන කටර් දත් සහිත භ්‍රමක ටිලර් ද භ්‍රමණ වගාකරු ලෙස හැඳින්වේ. භ්‍රමණ තල අක්ෂයේ වින්‍යාසය අනුව එය තිරස් අක්ෂයේ වර්ගය සහ සිරස් අක්ෂයේ වර්ගය ලෙස බෙදිය හැකිය. තිරස් තල අක්ෂය සහිත තිරස් අක්ෂයේ භ්‍රමණ ටිලර් බහුලව භාවිතා වේ. වර්ගීකරණයට පස තලා දැමීමේ ප්‍රබල හැකියාවක් ඇත. එක් මෙහෙයුමකින් පස සිහින්ව කැඩී යාම, පස හා පොහොර ඒකාකාරව මිශ්‍ර කිරීම සහ අවශ්‍යතාවය සපුරාලිය හැකි බිම් මට්ටම ...