දළ චොපර්

  • Gross Choppers

    දළ චොපර්

    නිෂ්පාදන විස්තර හරිත (වියළි) ඉරිඟු ද al ු, තිරිඟු පිදුරු, සහල් පිදුරු සහ වෙනත් බෝග ද al ු යට සහ තණබිම් කැපීමට පිදුරු ද alk ු යන්ත්‍රය භාවිතා කරයි. සැකසූ ද්‍රව්‍ය ගවයන්, බැටළුවන්, මුවන්, අශ්වයන් ආදිය බෝ කිරීම සඳහා සුදුසු වන අතර, කපු ද al ු, අතු, පොතු ආදිය සැකසිය හැකිය. පිදුරු බලශක්ති උත්පාදනය, එතනෝල් නිස්සාරණය, කඩදාසි සෑදීම සහ දැව වැනි කර්මාන්ත සඳහා භාවිතා කළ හැකිය. පාදක පැනල්. එය බලය ලෙස ඩීසල් එන්ජිම හෝ විදුලි මෝටරය සමඟ සැසඳිය හැකිය. ක්‍රියාකාරී මූලධර්මය