සුදුළූණු වැවිලිකරු

  • Garlic Planter

    සුදුළූණු වැවිලිකරු

    නිෂ්පාදන විස්තර මෙම සුදුළූණු වැවිලිකරුවන්ගේ යන්ත්‍රය තැනිතලා සහ කඳුකරයේ බහුලව භාවිතා කළ හැකිය. සුදුළූණු යාන්ත්‍රිකව රෝපණය කිරීම පරිමාණයෙන් අවබෝධ කර ගත හැකිය. පිරිවිතර පත්‍ර ආකෘති ඒකකය RYGP-4 RYGP-5 RYGP-6 RYGP-7 RYGP-8 RYGP-9 RYGP-10 බීජ පේළි පේළි 4 5 6 7 8 9 10 ගැලපෙන බලය hp 12-20 15-30 18-50 20-60 25-70 25-80 30-90 වැඩ පළල මි.මී. 80 ...