තැටි නගුල

  • Farm Implement Disc Plough For Sales

    විකුණුම් සඳහා ගොවිපල ක්‍රියාත්මක කිරීමේ තැටි නගුල

    නිෂ්පාදන විස්තර තැටි නගුල සැලසුම් කර ඇත්තේ පාංශු කැඩීම, පාංශු නැංවීම, පාංශු හැරීම සහ පාංශු මිශ්‍ර කිරීම වැනි මූලික කාර්යයන් සඳහා සියලු වර්ගවල පසෙහි වැඩ කිරීමටය. එය නව ක්ෂේත්‍ර විවෘත කිරීමට හා ගල් සහිත ප්‍රදේශ සැකසීමට භාවිතා කරයි. පාෂාණමය හා මුල් බැසගත් ප්‍රදේශවල පහසුවෙන් භාවිතා කළ හැකිය. තාක්ෂණික පිරිවිතර ආකෘති ඒකකය 1LYQ-320 1LYQ-420 PDP-2 PDP-3 PDP-4 වැඩ පළල mm 600 800 500 800 1000 වැඩ ගැඹුර mm 200 200 250-300 250-300 250-300 තැටි විෂ්කම්භය ...